2.-3. klasse

Årsplan for fortælling
Klasse: 2.-3. klasse
Periode: 2016-2017
Lærer: J.M.
Mål for undervisningen i fortælling:
Formålet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:
at lytte til fortællinger og oplæsninger med opmærksomhed
at indleve sig i fortællingens univers
Slutmål – efter 7. klasse
Eleverne skal:
have kendskab til eventyr, sagn og myter fra hele verden
have kendskab til Danmarks historien og Verdenshistorien op til 1914
have fået fortalt om såvel det gamle som det nye testamente
have hørt om andre store religioner
Årsplan 2 timer pr. uge
Når det er aktuelt, fortælles der om højtider og andre lande.


Gammel Testamente
Ny Testamente

Sagaen om Sigurd Fafnersbane.

Da danskerne blev kristne:
Gorm den Gamle
Dronning Thyra
Harald Blåtand
Ansgar og Poppo
Knud Lavard
Svend Grathe,
Knud Magnussøn,
Valdemar den Store
Mordet i Finnerup lade (Erik Klipping)
 
 
Årsplan for Natur og teknik
Klasse: 2.-3. klasse
Periode: August 2016 – juli 2017
Lærer: Birte Kildahl-Høgh

Mål for undervisningen:
”Eleverne skal i hele skoleforløbet udvikle deres naturfaglige kompetencer gennem arbejdet i de fire naturfag natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi. De fire naturfag i grundskolen udgør et samlet forløb fra 1. til 9. klasse, og i alle fagene arbejdes med kompetenceområderne undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.” (www.emu.dk)
En detaljeret beskrivelse af mål og delmål kan ses på emu.dk

Arbejdsformer:
Undervisningen tilrettelægges så der varieres mellem tavle undervisning, fortælling, individuelle opgaver og gruppe opgaver, film, ture ud af huset og forsøg.

Arbejdsområder og undervisningsmateriale:
Vi vil arbejde med emnerne sommerfugle, køer, magneter, norden, kemi, klima, krop og sundhed, varme, solsystemet, tid, Ghana.
Bøger: Koen og mælken, Puls 1, 2 og 3. Det handler om magneter, Spor i rødt jord, Spisebogen m.fl.
Hjemmesider: Naturguide.dk, skoven i skolen.dk, naturstyrelsen.dk m.fl.Årsplan for matematik
Klasse: 2.-3. klasse
Periode: 2016-2017
Lærer: J.M.

Slutmål og delmål for faget: der henvises til Forenklede Fælles Mål:
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/matematik
Uddrag herfra: 1. - 3. klasse
Undervisningen skal give eleverne mulighed for at bygge videre på de forskellige færdigheder, de har med sig fra børnehaveklassen, hvor der var fokus på tal, antal, figurer og mønstre, sprog og tanke samt it. Undervisningen skal også bygge videre på de erfaringer og den viden, eleverne har med sig fra deres liv uden for skolen.
Matematikundervisningen skal planlægges og gennemføres, så den tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og potentialer og samtidig sigter på de læringsmål, der er knyttet til forløbet. I de enkelte undervisningsforløb skal der indgå mål fra både de matematiske kompetencer og fra de tre stofområder.

Matematiske kompetencer
Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik

Tal og algebra
Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal

Geometri og måling
Eleven kan anvende geometriske begreber og måle

Statistik og sandsynlighed
Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser.

Det tilstræbes at eleverne lærer at:
- Kende til de naturlige tals opbygning og titalssystemet.
- Kende til eks. på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion.
- Arbejde med måling af afstand, flade, rum og vægt.
- Samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes.
-Kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen.
-Arbejdet med addition, subtraktion og simpel multiplikation
Arbejdsformer:
Eleverne vil i årets løb komme til at arbejde individuelt, parvis og i små grupper. Der lægges vægt på at
eleverne bruger det matematiske sprog til at hjælpe, rette og igangsætte sig selv og kammerater.
En del af undervisningen vil være af praktisk karakter, så eleverne får en forståelse for matematik anvendt i
hverdagen.
Der vil indgå matematiske spil og lege.

Undervisningsmaterialer:
Multi
pirana
Kopisider, bl.a. fra Matematikbogen.dk og hjemmelavede opgaver
www.matematikfessor.dk

Praktisk materiale: tal-tavle, centicubes, geometriske figurer, vægte, målebånd og mønter
Status og evalueringsformer:
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i timerne. Desuden vil der med jævne mellemrum blive rettet i
deres arbejdsbøger, og der gives tilbagemeldinger herpå.
Der ud over er der to årlige samtaler, hvor eleverne er med.

Omfang:
4 lektioner ugentlig


Årsplan for dansk i 2.-3. klasse
Periode: 2016/2017
Lærer: Lisbeth Kjær
Slutmål og delmål
Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Arbejdsområder:
I danskundervisningen i 2.-3. klassearbejdes med udvikling af elevernes ord- og begrebsforståelse og på, at de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og automatiseres. Læsning og skrivning betinger hinanden og skal udvikles i et tæt samspil.
Der lægges vægt på, at eleverne mundtligt og skriftligt kan give udtryk for egne tanker og oplevelser.
Eleverne skal arbejde frem mod at kunne drøfte og vurdere skønlitteratur med udgangspunkt i egne oplevelser og med forståelse for sammenhængen mellem sprog og indhold.

Eleverne skal i løbet af skoleåret
udvikle automatiserede afkodningsstrategier, der sætter dem i stand til at læse alderssvarende tekster
tilegne sig enkle læseforståelsesstrategier
udvikle gode læserutiner
blive i stand til at bruge talesprog og kropssprog hensigtsmæssigt i samtale, samarbejde og dramatisering
børnestave enkle fiktive tekster samt fagtekster
stave til lydrette og hyppige ikke-lydrette ord i egne tekster
lære at skelne mellem de store og de små bogstaver
bruge skrivning til at fastholde egne tanker
stifte bekendtskab med sprogets opbygning, f.eks. bogstav/ord/sætning/tekst og ordklasser

Undervisningsmaterialer:
“Den første læsning 2” (Alinea), der omfatter læsebog samt arbejdsbog.
Skriv! Grundskrift (Gyldendal)
Sikker Stavning (Gyldendal)
Ekstra bog: Min anden/tredje danskbog(Delta) eller Pirana Dansk 2/3
Desuden læses der i frilæsningsbøger fra biblioteket
Arbejdsformer:
Der undervises fælles med ny læsetekst, sprogligt arbejde og ved igangsættelse og evaluering af visse opgaver i arbejdsbogen. Eleverne vil i årets løb komme til at arbejde individuelt, parvis og i små grupper. Der vil indgå en del Cooperative learning, for at få høj aktivitet i det mundtlige arbejde. Der tages hensyn til den enkeltes faglige standpunkt gennem differentiering.
Der ud over vil der være fysiske og praktiske aktiviteter, spil, lege, rim og remser og sange.

Socialisering:
En vigtig del af danskfaget er evnen til at lytte og kommunikere. Dette vil vi arbejde med bl.a. gennem fortælling og genfortælling. Desuden vil der være fokus på indenfor klassefællesskabet at lære at arbejde i større og mindre konstellationer med vægt på makkerarbejde, at vente på tur og lytte til hinanden, at tage hensyn til forskelligheder i gruppen samt hjælpe hinanden med faglige og praktiske opgaver.
Tværfaglige emner:
I september er der naturvidenskablig emneuge for hele skolen.
I februar er der teateruge, hvor alle skolens elever (0.-8. kl.) spiller teater.
I maj er der emneuge for hele skolen. Emnet er endnu ikke fastlagt.
Evaluering.
Børnenes arbejde evalueres løbende. Der afholdes forældresamtaler i november og april/maj. Der tages læseprøve inden årets udgang.
Omfang:
7 lektioner pr. uge


Årsplan for engelsk
Klasse: 2.-3. klasse
Periode: 16/17
Lærer: Kåre Have Jensen

Slutmål og delmål:Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Arbejdsområder:
Eleverne skal i løbet af skoleåret oparbejde et ordforråd og blive i stand til at
udtrykke sig i korte sætninger.
Der arbejdes med emner som eleverne kender fra deres hverdag: Bl.a.
klasseværelset, farver, tal, mad og drikke, tøj, vejret, ugedage, venner, hobbies.
Arbejdsformer
Indlæringen sker gennem tekstlæsning, opgaveløsning, sange, rim og remser, lege,
spil, samtaleøvelser mm.
Eleverne vil i årets løb komme til at arbejde individuelt, parvis og i små grupper.
Undervisningsmaterialer
A piece of cake 3: Textbook, Workbook, Web
Pirana: Engelsk 3
Sange
Lærer-producerede opgaver
Evaluering
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i lektionerne.
Omfang
2 timer ugentlig
 
 
 
Årsplan for idræt i bh.-3. klasse
Periode:16/17
Lærer: Lisbeth Kjær
Slutmål og delmål for faget
Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og viden om fysisk aktivitet. Eleverne skal udvikle deres grundlæggende motoriske færdigheder og generelle kendskab til kroppen. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at opleve og opdage kroppens mange muligheder gennem forskellige meningsfulde lege og spil. I undervisningen skal eleverne tale om de følelser, der opstår i leg og ved fysisk udfoldelse, og der arbejdes med elevernes evner til at samarbejde og forstå regler og aftaler i idrætslige sammenhænge med udgangspunkt i socialisering og accept.
Arbejdsområder
I idræt præsenteres eleverne for mange forskellige idrætsaktiviteter, som bygges op omkring 6 praktiske områder:
- Løb, kast og spring
- Fysisk træning
- Boldbasis og boldspil
- Kropsbasis
- Redskabsaktiviteter
- Dans og udtryk

Arbejdsformer
Undervisningen er tilrettelagt således, at der i årets løb lægges vægt på både samarbejde, individuelle og hold præstationer.
Undervisningsmaterialer
I Idrætsundervisningen anvendes skolens gymnastiksal, streetbane og grønne områder (græsbane og kuperet terræn). Ind i mellem benytter vi et større stadion i lokalområdet(500m).
Derudover anvendes det udstyr, som er nødvendigt for at gennemføre en bestemt idrætsaktivitet.

Evaluering
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i lektionerne.
I marts måned deltager holdet i en skole/lokalforeningsopvisning, hvor de viser noget af det, de har arbejdet med inden for de 6 praktiske områder, dog hovedsagelig Kropsbasis, Dans og udtryk og Redskabsaktiviteter.

Omfang
2 timer ugentligt
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652