4.-5.klasse

Årsplan for matematik i 4.-5.klasse
 
Slutmål og delmål for faget
Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Arbejdsområder:
Matematik undervisningen tilrettelægges med fokus på, at eleverne lærer at:
- Kende til de naturlige tals opbygning og titalssystemet.
- Kende til eks. på praktiske problemstillinger, der løses ved plus, minus, gange og dividere.
- Arbejde med måling af afstand, flade, rum og vægt.
- Samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes.
-Kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen.

Arbejdsformer:
Der undervises fortrinsvist fælles med vægt på differentiering.
Eleverne vil i årets løb komme til at arbejde individuelt, parvis og i små grupper.
Der lægges vægt på at eleverne bruger det matematiske sprog til at hjælpe, rette og igangsætte kammerater.
En del af undervisningen vil være af praktisk karakter, så eleverne får en forståelse for matematik anvendt i hverdagen.
Der vil indgå matematiske spil og lege.

Undervisningsmaterialer
Matematiktak.
Lærer-producerede opgaver.
Kopisider, bl.a. fra matematikbogen.dk og gratisskole.dk
Praktisk materiale som tal-tavle, centicubes, geometriske figurer, vægte, målebånd, mønter.

Evaluering
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i lektionerne. Desuden vil der med
jævne mellemrum blive rettet i elevernes arbejdsbøger, og givet tilbagemeldinger herpå.

Omfang
4 lektioner ugentligt
 
 
Tysk
Klassetrin: 4. -5. klasse
Periode: 2016-17
Lærer: J.M.

Uddrag af Forenklede Fælles Mål:
Fra den første undervisning lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Der er fokus på det tyske sprogs nære slægtskab med dansk, og gennem arbejdet med tysk udtale og intonation opøver eleverne deres færdigheder i at lytte og tale.
I skriftlig kommunikation fokuseres der på transparente ord og gættestrategier som en vej til elevernes egen produktion af enkelte sætninger.
Eleverne skal stifte bekendtskab med de tysktalende landes geografi og med kultur, hvilket danner udgangspunkt for deres forståelse af og indsigt i tysktalende landes kultur- og samfundsforhold.
Delmål er:
Eleven kan kommunikere på tysk mundtligt og skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
Eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur

Materiale: som supplement i undervisningen bruges Begyndertysk b fra Piranaforlaget
Der anvendes sange, rim og remser samt en del øvelser udsprunget af CL.
Omfang: en time pr. uge
 
 
Årsplan for engelsk i 4-5. klasse
Periode: 16/17
Lærer: Lisbeth Kjær
Slutmål og delmål
Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Arbejdsområde
Eleverne skal i løbet af skoleåret oparbejde et ordforråd og blive i stand til mundtligt at udtrykke sig i korte sætninger. De skal forstå og skrive hyppigt anvendte ord og sætninger, og de skal arbejde med forståelse af kulturforhold i engelsktalende lande.
Der arbejdes med emner som eleverne kender fra deres hverdag: Bl.a. måltider, sport og fritidsaktiviteter, venner, skole.
Arbejdsformer
Indlæringen sker gennem tekstlæsning, opgaveløsning, sange, rim og remser, lege, spil, samtaleøvelser mm.
Eleverne vil i årets løb komme til at arbejde individuelt, parvis og i små grupper. Der vil indgå en del Cooperative Learning, for at få høj aktivitet i det mundtlige arbejde.
Undervisningsmaterialer
First Choice for fjerde: Textbook og Workbook
First Choice for femte: Textbook og Workbook
Lærer-producerede tekster
Lærer-producerede opgaver
Communication games
Ekstrabøger: Let´s do it og Pirana Engelsk
Sange
Evaluering
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i lektionerne. Der afholdes forældresamtaler i november og april/maj, hvor der vil være en skriftlig evaluering af den enkelte elev.
Omfang
3 timer ugentligt
 
Årsplan for matematik i 4.-5. klasse
Periode: 16/17
Lærer Kåre Have Jensen
Slutmål og delmål: Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Arbejdsformer:
Der undervises fortrinsvist fælles med vægt på differentiering.
Eleverne vil i årets løb komme til at arbejde individuelt, parvis og i små grupper. Der
lægges vægt på at eleverne bruger det matematiske sprog til at hjælpe, rette og
igangsætte kammerater.
En del af undervisningen vil være af praktisk karakter, så eleverne får en forståelse
for matematik anvendt i hverdagen.
Der vil indgå matematiske spil.

Undervisningsmaterialer:
Prøvesæt i matematik færdigheder
Matematiktak
TikTak
Div. Ekstra bøger (Rema, Pirana m.m.)
www.Matematikfessor.dk
Lærer-producerede opgaver.
Kopisider, bl.a. fra matematikbogen.dk.
Praktisk materiale som tal-tavle, centicubes, geometriske figurer, vægte, målebånd,
mønter.

Evaluering:
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i lektionerne. Desuden vil ugelektierne blive rettet.
Matematikfessor fører statistik over elevernes opgaver.

4 lektioner ugentligt
 
 
Årsplan for idræt i 4.-6. klasse
Periode:16/17
Lærer: Lisbeth Kjær
Slutmål og delmål for faget
Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.
I undervisningen lægges der vægt på, at eleverne opnår sikkerhed i de motoriske færdigheder, og udvikler deres kropslige koordination. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne i stigende grad udvikler indsigt i og ansvar for egen rolle i forhold til fællesskabet i og omkring idrætsaktiviteter. Der er fokus på elevernes tilegnelse af viden og indsigt i alsidige idrætslige aktiviteter, idrætten i samfundet og idrætslige ord og begreber.
Arbejdsområder
I idræt præsenteres eleverne for mange forskellige idrætsaktiviteter, som bygges op omkring 6 praktiske områder:
- Løb, kast og spring
- Fysisk træning
- Boldbasis og boldspil
- Kropsbasis
- Redskabsaktiviteter
- Dans og udtryk

Arbejdsformer
Undervisningen er tilrettelagt således, at der i årets løb lægges vægt på både samarbejde, individuelle og hold præstationer.
Undervisningsmaterialer
I Idrætsundervisningen anvendes skolens gymnastiksal, streetbane og grønne områder (græsbane og kuperet terræn). Ind i mellem benytter vi et større stadion i lokalområdet(500m).
Derudover anvendes det udstyr, som er nødvendigt for at gennemføre en bestemt idrætsaktivitet.


Evaluering
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i lektionerne.
I marts måned deltager holdet i en skole/lokalforeningsopvisning, hvor de viser noget af det, de har arbejdet med inden for de 6 praktiske områder, dog hovedsagelig Kropsbasis, Dans og udtryk og Redskabsaktiviteter.
Omfang
2 timer ugentligt
 
 
Årsplan for dansk
Klasse: 4.-5. klasse
Periode: 2016-2017
Lærer: J.M.
Mål for undervisningen:
Udgangspunktet for undervisningen i dansk findes i Undervisningsministeriets formuleringer Fælles Mål http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk

Uddrag herfra: Hvor fokus i det første trinforløb primært var rettet mod at lære eleverne at læse og skrive, er fokus i andet trinforløb rettet mod, at eleverne skal læse og skrive for at lære. Her begynder eleverne i stadig større grad at handle fagligt ved at arbejde undersøgende med sprog og tekster, og teksterne bliver i højere grad multimodale.
Eleverne skal efterhånden kunne læse lette tekster flydende med umiddelbar genkendelse af mange ord, og de skal få mere og mere fokus på at læse for at få gode oplevelser og for at få faglig viden. Læsning bliver efterhånden også den væsentligste kilde til forståelse af nye ord, begreber og virkemidler i tekster. Eleverne skal skrive tekster på baggrund af indholdet i læste, sete og hørte tekster, som kan inspirere og kvalificere deres egne fremstillinger.
Eleverne skal lære at fortolke litteratur og formidle og kommunikere viden og budskaber i både formelle og uformelle situationer. Eleverne skal opnå praktisk færdighed med sprog og tekster gennem undervisning, oplevelse, udforskning og erfaring, og de skal i stadig højere grad kunne give udtryk for egne tanker, følelser, oplevelser og viden.

Undervisningen vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder, som er:
- Det talte sprog
- Det skrevne sprog (læse)
- Det skrevne sprog (skrive)
- Sprog, litteratur og kommunikation.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:
I danskundervisningen i 4.-5. klasse arbejdes der med udvikling af elevernes ord- og begrebsforståelse og på at udvikle de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Læsning og skrivning betinger hinanden og skal udvikles i et tæt samspil. Eleverne skal arbejde frem mod at kunne give udtryk for egne tanker og oplevelser både mundtligt og skriftligt og ved brug af billeder. Der lægges også vægt på, at eleverne kan drøfte og vurdere skønlitterære læsetekster med udgangspunkt i egne erfaringer.

- individuelt arbejde
- pararbejde
- gruppearbejde
- cooperative learning,
- mundtlige fremlæggelser
- skriftlige afleveringer

Der vil blive taget udgangspunkt i forskellige genrer. Danskfaglige begreber trænes og anvendes i det daglige arbejde. (bl.a. multimodale tekster)
Der øves i brug af computere i undervisningen – herunder billed- og tekstbehandling og emnesøgning.

Status og evalueringsformer:
Der vil løbende blive evalueret både mundtligt og skriftligt. Der afholdes klassemøder og elev/forældresamtaler. Der tages læse- og staveprøver i løbet af året.
Materialer: Fandango 4 de sidste 2/3 med tilhørende arbejdsbog. Sikker stavning 4 og 5, frilæsningsbøger samt serien om Krageungen af Bodil Bredsdorff. Desuden Skriv!
Omfang:
6 timer pr. uge

 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652