6.-7.klasse

Årsplan for Matematik
Klasse: 6.-7. klasse
Periode: August 2016 – juli 2017
Lærer: Birte Kildahl-Høgh

Mål for undervisningen:
”Formålet med faget matematik i Folkeskolen er, at gøre eleverne i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Det indebærer, at eleverne må udvikle færdigheder og viden, der gør dem i stand til at forstå, udøve, anvende og vurdere matematik og matematikvirksomhed i en mangfoldighed af sammenhænge, hvori matematik indgår eller kan komme til at indgå. ” (www.emu.dk)
En detaljeret beskrivelse af mål og delmål kan ses på uvm.dk

Arbejdsformer:
Undervisningen tilrettelægges således, at den varierer mellem tavle undervisning, klasse samtaler, individuel- og gruppearbejde og spil.

Evaluering:
Eleverne vil ca. en gang i måneden lave et prøvesæt (prøvesæt i matematikfærdigheder, Alinea).
Gennemsyn af arbejdshæfter. Desuden vil der løbende være en mundtlig evaluering via samtale.

Arbejdsområder og undervisningsmateriale:
For at have et materiale, hvor vi som klasse kan arbejde med de samme emner, laver jeg kompendier som dækker både 6. og 7. klasse stof.
Desuden vil vi arbejde i Tiktak opgavehæfte 1 til 6. og 7. klasse
Lejlighedsvis vil vi arbejde på Matematikfessor.

 
Årsplan for engelsk
 
Årsplan for dansk

Klasse: 6.-7. klasse
Periode: 2016-2017
Lærer: J.M.
Mål for undervisningen:
Udgangspunktet for undervisningen i dansk findes i Undervisningsministeriets formuleringer Fælles Mål http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk

Uddrag herfra: Fokus på faglige og formelle sammenhænge i andet forløb videreudvikles nu i tredje forløb til at blive mere systematisk og målrettet. Eleverne skal arbejde med en mere undersøgende tilgang til sprog og tekster. De skal lære at analysere og forstå stadig mere komplekse tekster, og de skal lære at planlægge og strukturere mere komplicerede arbejdsprocesser.
Der lægges vægt på elevernes fortsatte arbejde med udvikling af ordforråd og begreber. Læsning og skrivning udvikles i et fortsat samspil, og eleverne skal vænnes til at iagttage tekststrukturer og genretræk og reproducere dem i egne tekster. Elevernes færdigheder i at læse og fremstille, herunder skrive, stave og formidle, skal udvikles og konsolideres i arbejdet med alle typer tekster.
Der stilles større krav til elevernes evne til at undersøge, systematisere, strukturere og vurdere indholdet i de tekster, de arbejder med. Eleverne skal kunne overvåge egen læseforståelse og revidere egen arbejdsproces, når de læser og fremstiller tekster, og de skal kunne perspektivere tekster i forhold til andre tekster.
Eleverne skal udvikle et fagsprog, så de kan udtrykke sig om egen læreproces ved fx at sætte ord på brugen af læseforståelsesstrategier, skrivestrategier og analyseredskaber til fortolkning og kommunikation.

Undervisningen vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder, som er:
- Det talte sprog
- Det skrevne sprog (læse)
- Det skrevne sprog (skrive)
- Sprog, litteratur og kommunikation.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:
- individuelt arbejde
- pararbejde
- gruppearbejde
- mundtlige fremlæggelser
- skriftlige afleveringer

Der vil blive taget udgangspunkt i forskellige genrer. Danskfaglige begreber trænes og anvendes i det daglige arbejde. (bl.a. multimodale tekster)

Status og evalueringsformer:
Der vil løbende blive evalueret både mundtligt og skriftligt. Der afholdes klassemøder og elev/forældresamtaler. Der tages læse- og staveprøver først på året.
Materialer: Fandango 6 sidste halvdel og Fandango 7 første halvdel med tilhørende arbejdsbøger. Sikker stavning 6, diktattræning fra Gullhøj, frilæsningsbøger samt mindst to romaner fælles på klassen.
Omfang:
6 timer pr. uge
 
Tysk
Klassetrin: 6.-7. klasse
Periode 2016-2017
Lærer: JM

Mål:
Formålet med tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, jvf.: Forenklede Fælles Mål
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk


Arbejdsmetoder og arbejdsformer:
Taleøvelser i klassen, i grupper og parvis. Herunder cooperative learning.
Lytteøvelser
Læse forskellige tekster
Se og tale om billeder, herunder tysksprogede film/filmklip.
Grammatiske opgaver
Skriftlige opgaver
Brug af ordbøger (også elektroniske)

Evaluering:
Mundtlige og skriftlige kommentarer i det daglige arbejde. Klassemøder. Elev/forældresamtaler.

Undervisningsmaterialer:
”Du bist dran 1” (ny udgave) fra Alinea, som omfatter Textbuch, Schülerguide samt web-adgang til en hjemmeside med lyd, film og opgaver.
Cooperative Learning 1, Wortschatz und Gespräch (Alinea)
Omfang:
3 timer pr. uge
 
 
Årsplan for fysik
Klasse: 7. klasse
Periode: August 2016 – juli 2017
Lærer: Birte Kildahl-Høgh

Mål for undervisningen:
”Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi. ” (www.emu.dk)
En detaljeret beskrivelse af mål og delmål kan ses på EMU.dk

Arbejdsformer:
Undervisningen tilrettelægges med en blanding af gennemgang ved tavlen, klassesamtale, forsøg i grupper og individuel opgaveløsning.

Arbejdsområder og undervisningsmateriale:
Indholdet af undervisningen vil i en høj grad læne sig op ad undervisningsmaterialet
Prisma 7. Vi kommer omkring emners om verdens byggesten, kemien i hjemmet, jorden, lyset, stjerner og elektricitet
Jeg vil supplere med kopier og emner fra andre bogsystemer.
 
 
 
 
Årsplan for idræt i 7.-8. klasse
Periode:16/17
Lærer: Lisbeth Kjær
Slutmål og delmål for faget
Der henvises til Fælles mål for idræt på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Elevernes arbejde med udvikling af idrætsaktiviteter er centralt. De skal bl.a. eksperimentere med spiludvikling og planlægge et idrætsforløb. Eleverne skal gennem aktiv handling i større og større udstrækning vise ansvar for egen rolle i undervisningen. Undervisningen skal give eleverne dybere forståelse af fysiologi og træningslære, herunder viden om led, muskler, kredsløb og nervesystemets funktioner, således at de kan arbejde og træne med større kvalitet og effekt. Undervisningen skal motivere eleverne til at reflektere over idrættens betydning for deres personlige udvikling. Der sættes endvidere fokus på idrættens forskellige kulturer og betydning i samfundet.
Arbejdsområder
Undervisningen bygges op omkring 6 praktiske områder:
- Løb, kast og spring
- Fysisk træning
- Boldbasis og boldspil
- Kropsbasis
- Redskabsaktiviteter
- Dans og udtryk
I undervisningen arbejdes også med følgende teoretiske indholdsområder:
- Samarbejde og ansvar
- Normer og værdier
- Idrætten i samfundet
- Krop og identitet
- Sundhed og trivsel
Der arbejdes med dele af ovenstående gennem fire temaer: Fairplay, Street, Samarbejde og Sundhed og træning
Arbejdsformer
Undervisningen er tilrettelagt således, at der i årets løb lægges vægt på både samarbejde, individuelle og hold præstationer. Eleverne inddrages i et vist omfang i tilrettelæggelsen af timerne.
Undervisningsmaterialer
I Idrætsundervisningen anvendes skolens gymnastiksal, streetbane og grønne områder (græsbane og kuperet terræn). Ind i mellem benytter vi et større stadion i lokalområdet(500m).
Derudover anvendes det udstyr som er nødvendigt for at gennemføre en bestemt idrætsaktivitet.
Evaluering
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i lektionerne.
I marts måned deltager holdet i en skole/lokalforeningsopvisning, hvor de viser noget af det, de har arbejdet med inden for Dans og udtryk og Redskabsaktiviteter.
Omfang
2 timer ugentligt
 
 
Årsplan for Natur og teknik
Klasse: 6.-7. klasse
Periode: August 2016 – juli 2017
Lærer: Birte Kildahl-Høgh

Mål for undervisningen:
”Eleverne skal i hele skoleforløbet udvikle deres naturfaglige kompetencer gennem arbejdet i de fire naturfag natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi. De fire naturfag i grundskolen udgør et samlet forløb fra 1. til 9. klasse, og i alle fagene arbejdes med kompetenceområderne undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. ” (www.emu.dk)
En detaljeret beskrivelse af mål og delmål kan ses på uvm.dk

Arbejdsformer:
Undervisningen vil varierer mellem tavle undervisning, klassesamtale, gruppe arbejde, forsøg og ture ud af huset.

Evaluering:
Evalueringen vil hovedsageligt være mundtligt, gennem samtale. Der vil ikke være skriftlige afleveringer, men ofte vil en del af arbejdet være at synliggøre vores viden for resten af skolen, via mindmaps, plakater o.l.

Arbejdsområder og undervisningsmateriale:
De fleste emner tager udgangspunkt i forløb på wwwClioonline.dk og suppleres med kopier og andre hjemmesider.
Vi vil arbejde med emnerne, madens rejse, istiden former Danmark (Hanklit), Big Bang, Naturen raser, Danmark, vores varme jord, livets udvikling fotosyntese, vi passer på jorden, og tilstandsformer.
 
 
Årsplan for formning
Klasse: 6.kl.
Periode: August 2016 – juli 2017
Lærer: Birte Kildahl-Høgh

Mål for undervisningen:
”I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel. Billedkunst er et kunstnerisk-æstetisk fag, hvor eleverne giver visuelt udtryk for oplevelser, holdninger, følelser og fantasier og opnår dermed erkendelse af sig selv og forståelse af omverdenen. ” (www.emu.dk)
En detaljeret beskrivelse af mål og delmål kan ses på emu.dk

Arbejdsformer:
Undervisningen vil varierer mellem oplæg, bundne opgaver og opgaver som er frie inden for en ramme.

Arbejdsområder og undervisningsmateriale:
Indholdet af undervisningen vil ligge indenfor fire emner:
- Natur – maleri med mad/natur, tegning af træ, plante, dyr og landart.
- Keramik – støbning af kvætseforme, huse og sjove objekter.
- Homo Sabines og jeg – forskellige opgaver om mennesket, selvportræt
Gipsskulptur – opbygning af skulptur, med skellet, fyld, gips, formgivning, overflade.
Eleverne vil stifte bekendtskab med forskellige udtryksformer som landart, tegning, og skulptur. De vil blive præsenteret for andres arbejder og selv skulle prøve grænser af.
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652