8. klasse

 
Årsplan for engelsk
 
Årsplan for Dansk
 
 
Årsplan for Historie
Klasse: 8
Periode: 16/17
Lærer: Kåre Have Jensen

Mål for undervisningen:
En detaljeret beskrivelse af mål, delmål m.m. kan læses under fællesmål på
undervisningsministeriets hjemmeside.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:
Undervisningen består af mundtlige fortællinger og oplæg fra læreren, skriftlige
opgaver og mundtlige diskussioner i klassen. Eleverne arbejder skiftevis alene,
parvis og nogle gange i grupper. Desuden bliver relevante dokumentar og spillefilm
inddraget i undervisningen.
Lektier kan forekomme.
Status og evalueringsformer:
Eleverne vil løbende blive evalueret mundtligt i lektionerne. Desuden vil jeg af og til
rette elevernes opgaver og give dem tilbagemeldinger.

Undervisningsmaterialer:
Der anvendes selvproduceret materialer samt kopimateriale fra div. historie bøger.
Omfang:
2 timer om ugen.

Oversigt over undervisningsforløb:

1. Verdenskrig og optakten hertil
Mellemkrigstiden
2. Verdenskrig
 
 
Årsplan for geografi 
Lærer: KHJ
2016/17

Slutmål og delmål for faget
Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Arbejdsområder
I 8. klasse arbejdes med 6 store emner:
 Danske naturlandskaber
 Vand
 Folk og steder i Danmark
 Naturens stærke kræfter
 Den fattige verden
 Kortlære
Derud over arbejdes med kendskab til navne på væsentlige danske og udenlandske
lokaliteter og deres placering.
I en periode arbejdes med et selvvalgt land, som beskrives ud fra geografiske emner.

Arbejdsformer
Eleverne vil i årets løb komme til at arbejde individuelt, parvis og i små grupper. rbejdsformer der anvendes i undervisningen i 8. klasse.


Undervisningsmateriale
Bogsystem: Geotoper 2
Grundbog, arbejdsbog
Kopiark

Evaluering
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i lektionerne. Desuden vil der med
jævne mellemrum blive rettet i elevernes arbejdsbøger, og givet tilbagemeldinger
herpå.

Omfang
1 timer ugentligt
 
 
Årsplan for Samfundsfag
Klasse: 8
Periode: 16/17
Lærer: KHJ
Mål for undervisningen:
En detaljeret beskrivelse af mål, delmål m.m. kan læses under fællesmål på
undervisningsministeriets hjemmeside.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:
Undervisningen består af mundtlige fortællinger og oplæg fra læreren, skriftlige opgaver og mundtlige diskussioner i klassen. Eleverne arbejder skiftevis alene, parvis og nogle gange i grupper. Desuden bliver relevante dokumentar og spillefilm inddraget i undervisningen. Lektier kan forekomme.
Status og evalueringsformer:
Eleverne vil løbende blive evalueret mundtligt i lektionerne. Desuden vil jeg af og til
rette elevernes opgaver og give dem tilbagemeldinger.
Undervisningsmaterialer:
Der anvendes selvproduceret materialer samt kopimateriale fra div. samfundsfagsbøger.
Omfang:
2 timer om ugen.
Oversigt over undervisningsforløb:
 Hvorfor er jeg som jeg er? Arv eller miljø? Grupper og identitet.
 Forbrydelse og straf. Kriminalitet. Bander. Narkotika.
 Demokrati i Danmark. Folketinget. Grundloven. Magtens tredeling. Ideologi.
 Arbejde og uddannelse. Dagpengesystem, SU, social arv.
 ”Begivenheder verden rundt”. Syrien, valg i USA, m.m.
 Mediernes magt. Reklamer, aviser, tv, Internettet, mobiltelefoni osv.
 
Tysk
Klassetrin: 8. klasse
Periode: 2016-2017
Lærer: J.M.

Mål:
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt.
Da skolen afholder afgangsprøver efter 9. henvises til:
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/tysk

Arbejdsmetoder og arbejdsformer:
Taleøvelser i klassen, i grupper og parvis. Herunder Cooperative Learning
Lytteøvelser (herunder musik)
Læse forskellige slags tekster
Grammatiske opgaver
Skriftlige opgaver
Træningssider på nettet
Brug af ordbøger (også elektroniske)

Evaluering:
Mundtlige og skriftlige kommentarer i det daglige arbejde. Klassemøder. Elev/forældresamtaler.

Undervisningsmaterialer:
Bogmaterialet Alles klappt! 2 fra Gyldendal anvendes i vid udstrækning. Desuden anvendes andre medier samt hjemmelavet grammatik.

Omfang:
3 timer pr. uge
 
 
 
Årsplan for BioFys
Klasse: 8. klasse
Periode: August 2016 – juli 2017
Lærer: Birte Kildahl-Høgh

Mål for undervisningen:
Fagene fysik og biologi ligger tæt op af hinanden. Jeg har valgt at lægge de to fag sammen, det giver mening at arbejde tværfagligt, da mange af emnerne berører begge fag. I perioder vil vi arbejde intens med biologi, nogle gange med fysik-kemi andre gange tværfagligt.

”Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og vigtige anvendelser af biologi. ” (www.emu.dk)

”Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi. ” (www.emu.dk)

En detaljeret beskrivelse af mål og delmål kan ses på emu.dk

Arbejdsformer:
Undervisningen vil varierer mellem oplæg, diskussion, gruppearbejde, individuel arbejde, opgaveløsning og forsøg.

Evaluering:
Arbejdet vil blive evalueret løbende mundtligt gennem gruppesamtaler og spil og skriftligt gennem forskellige typer skriftlige afleveringer.

Arbejdsområder og undervisningsmateriale:
Indholdet af undervisningen vil i en vis udstrækning læne sig op ad undervisningsmaterialet
Prisma 9, Bios A og B og suppleres med kopier fra andre hjemmesider og bogsystemer

Vi kommer omkring emnerne krop og kemi, Atomer, Genetik og bioteknologi, jorden og livets udvikling, elektricitet og magnetisme, energi og landbrug
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652