Bh.kl.-1.klasse

Årsplan for matematik
Klasse: 0-1 kl.
Periode: 2016-17
Lærer: L.N.

Slutmål og delmål for faget: der henvises til forenklede Fælles Mål:
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/matematik

Arbejdsformer:
Eleverne vil i årets løb, komme til at arbejde individuelt, parvis og i små grupper. Der lægges vægt på at lærer eleverne, det matematiske sprog, at hjælpe og igangsætte kammeraterne.
En del af undervisningen, vil være af praktisk karakter, så eleverne kan få en forståelse for matematik anvendt i hverdagen.
Der vil indgå matematisk spil og lege.

Undervisningsmaterialer
Bogsystem:
Matematiktak grundbog 1 og 2
Matematiktak arbejdshæfte 1 og 2
Rema 1A og Rema 1B
Forskellige kopisider

Praktiske materialer:
Tal-tavle, centicubes, geometriske figurer, målebånd og mønter.

Status og evalueringsformer:
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i timerne. Jeg vil løbende se deres bøger igen, og give tilbagemelding herpå.
Der vil være to årlige forældresamtaler.
Omfang:
5 lektioner ugentligt.
 
 
Årsplan for dansk i Bh. - 1. klasse
Periode: 2016/2017
Lærer: Lisbeth Kjær
Slutmål og delmål
Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Arbejdsområder:
Eleverne skal i løbet af skoleåret
• tilegne sig automatiserede afkodningsstrategier, der sætter dem i stand til at læse alderssvarende tekster
• tilegne sig enkle læseforståelsesstrategier
• udvikle gode læserutiner
• blive i stand til at bruge talesprog og kropssprog hensigtsmæssigt i samtale, samarbejde og dramatisering
• børnestave enkle fiktive tekster samt fagtekster
• begynde at stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster
• lære at skelne mellem de store og de små bogstaver
• bruge skrivning til at fastholde egne tanker
• stifte bekendtskab med sprogets opbygning, f.eks. bogstav/ord/sætning/tekst og ordklasser

Undervisningsmaterialer:
“Den første læsning” (Alinea), der omfatter skrivebog, bogstavbog, læsebog samt arbejdsbog.
Lav-løs-bøger efter behov
Desuden læses der i frilæsningsbøger.

Arbejdsformer:
Der undervises fælles i bogstavindlæring, sproglig arbejde og begyndende læsetræning. Der arbejdes individuelt i skrivebogen og lav-løs-bogen, og der arbejdes individuelt eller parvis i bogstavbogen og arbejdsbogen.
Der ud over vil der være fysiske og praktiske aktiviteter, spil, lege, rim og remser og sange.

Socialisering:
En vigtig del af danskfaget er evnen til at lytte og kommunikere. Dette vil vi arbejde med bl.a. gennem fortælling og genfortælling. Desuden vil der være fokus på indenfor klassefællesskabet at lære at arbejde i større og mindre konstellationer med vægt på makkerarbejde, at vente på tur og lytte til hinanden, at tage hensyn til forskelligheder i gruppen samt hjælpe hinanden med faglige og praktiske opgaver.
Tværfaglige emner:
I september er der naturvidenskablig emneuge for hele skolen.
I februar er der teateruge, hvor alle skolens elever (0.-8. kl.) spiller teater.
I maj er der emneuge for hele skolen. Emnet er endnu ikke fastlagt.

Evaluering.
Børnenes arbejde evalueres løbende. Der afholdes forældresamtaler i november og april/maj. Der tages læseprøve inden årets udgang.
Omfang:
7 lektioner pr. uge


Årsplan for idræt i bh.-3. klasse
Periode:16/17
Lærer: Lisbeth Kjær
Slutmål og delmål for faget
Der henvises til Fælles mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og viden om fysisk aktivitet. Eleverne skal udvikle deres grundlæggende motoriske færdigheder og generelle kendskab til kroppen. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at opleve og opdage kroppens mange muligheder gennem forskellige meningsfulde lege og spil. I undervisningen skal eleverne tale om de følelser, der opstår i leg og ved fysisk udfoldelse, og der arbejdes med elevernes evner til at samarbejde og forstå regler og aftaler i idrætslige sammenhænge med udgangspunkt i socialisering og accept.
Arbejdsområder
I idræt præsenteres eleverne for mange forskellige idrætsaktiviteter, som bygges op omkring 6 praktiske områder:
- Løb, kast og spring
- Fysisk træning
- Boldbasis og boldspil
- Kropsbasis
- Redskabsaktiviteter
- Dans og udtryk

Arbejdsformer
Undervisningen er tilrettelagt således, at der i årets løb lægges vægt på både samarbejde, individuelle og hold præstationer.
Undervisningsmaterialer
I Idrætsundervisningen anvendes skolens gymnastiksal, streetbane og grønne områder (græsbane og kuperet terræn). Ind i mellem benytter vi et større stadion i lokalområdet(500m).
Derudover anvendes det udstyr, som er nødvendigt for at gennemføre en bestemt idrætsaktivitet.

Evaluering
Eleverne bliver løbende evalueret mundtligt i lektionerne.
I marts måned deltager holdet i en skole/lokalforeningsopvisning, hvor de viser noget af det, de har arbejdet med inden for de 6 praktiske områder, dog hovedsagelig Kropsbasis, Dans og udtryk og Redskabsaktiviteter.

Omfang
2 timer ugentligt
 
 
Årsplan for Natur og teknik
Klasse: 0.-1. klasse
Periode: August 2016 – juli 2017
Lærer: Birte Kildahl-Høgh

Mål for undervisningen:
”Eleverne skal i hele skoleforløbet udvikle deres naturfaglige kompetencer gennem arbejdet i de fire naturfag natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi. De fire naturfag i grundskolen udgør et samlet forløb fra 1. til 9. klasse, og i alle fagene arbejdes med kompetenceområderne undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.” (www.emu.dk)
En detaljeret beskrivelse af mål og delmål kan ses på emu.dk

Arbejdsformer:
Undervisningen tilrettelægges så der varieres mellem tavle undervisning, fortælling, individuelle opgaver og gruppe opgaver, film, ture ud af huset og forsøg.

Arbejdsområder og undervisningsmateriale:
Vi vil arbejde med emnerne sommerfugle, husdyr, Danmark, vand, vejret, klima, krop og sundhed, et land, tid.
Bøger: Emil besøger Julie og dyrevennerne, Spisebogen m.fl.
Hjemmesider: Naturguide.dk, skoven i skolen.dk, naturstyrelsen.dk m.fl.
 
 
Årsplan for Engelsk
Klasse: 0.-1. klasse
Periode: August 2016 – juli 2017
Lærer: Birte Kildahl-Høgh

Mål for undervisningen:
”Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem legeprægede aktiviteter opbygges elevernes sproglige selvtillid. Eleverne skal hjælpes til aktivt at konstruere mening gennem sammenkædning af sprog og handling. ” (www.emu.dk)
En detaljeret beskrivelse af mål og delmål kan ses på EMU.dk

Arbejdsformer:
Undervisningen vil varierer mellem lytte øvelser, at sige simple ord og remser, opgaver i bogen, lege og cooperative learning.

Arbejdsområder og undervisningsmateriale:
Indholdet af undervisningen tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet ”First Choice – beginners”. Vi kommer omkring emner som numbers, colours, family, home, my body, Christmas, the farm.
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652