Et samlingspunkt i Bjergby

Skolen arbejder på at samle penge nok til at kunne realisere Projekt, et samlingspunkt i Bjergby.
 
Status pr. 21/8 2017:
Der er givet tilsagn fra Landdistriksrådet, Morsø komunne om kr. 25.000,-.
Dog på betingelse af at der er opnået et tilsvarende beløb ved andre offentlige fonde inden nov. 2017.
Der er givet tilsagn om kr. 10.000,- fra Den velgørende fond Morsø.
 
 

Projekttitel: Et samlingspunkt i Bjergby

Ansøger: Bjergby Friskole

Ansøger er Bjergby Friskole, der i samarbejde de eksisterende foreninger i Bjergby; Beboerforeningen for Bjergby og omegn og Idrætsforeningen Bjergby SGI & U ønsker at styrke landsbylivet og sammenholdet ved at åbne skolen op som mødested/samlingspunkt for forskellige alders- og interessegrupper og hermed skabe et socialt samlingspunkt til gavn for alle beboerne i landsbyen og nærområdet.

Projektets formål og baggrund for projektet

Bjergby er en landsby med ca. 400 indbyggere. Byen mistede desværre i sommeren 2009 den lokale købmand, og hermed også et meget vigtigt samlingspunkt i byen.

Bjergby står i dag stadig uden det centrale samlingspunkt, som en købmand er. Og byen bærer nu også præg af denne mangel på en daglig kontaktmulighed mellem beboerne. De allerede eksisterende foreninger afholder løbende gennem året flere enkeltstående arrangementer, og der er meget stor opbakning til disse arrangementer fra både byens og nærområdets beboere. Men den daglig sociale kontakt, der er kendetegnende for landsbylivet, er svær at opretholde uden et centralt samlingspunkt.

Byen har netop været igennem en borgerproces med fastlægges af udviklingspunkter, og ved flere af disse møder, er der frembragt et stort ønske om et samlingspunkt, der kan genoprette den daglige sociale kontakt. En del af processen har også været at bestemme hvilke indsatspunkter, der skal indgå i Morsø Kommunes hjælp til områdefornyelse af Bjergby. Områdefornyelsen skal være med til at forbedre levevilkårene i Bjergby med henblik på at være attraktivt bosætningssted. Dette projekt løber frem til 2018, og her er tænk oprettelse af naturaktiviteter og særlige trafikale foranstaltninger rundt om Bjergby Friskole, der er placeret meget centralt i byen. Projektet har stor opbakning i byen, og ca. 100 beboere har været involveret i processen.

Skolen har samtidig et ønske om, at kunne udnytte skolens faciliteter, også uden for skoletiden. Ønsket er at få flere kulturelle møder/arrangementer til glæde for alle beboerne i byen og nærområdet. Desuden har det også gennem længere tid været et ønske om, dels at give ungdomsklubben i Bjergby et værested med gode forhold samt dels at få muligheden for oprettelsen af en omsorgsklub for de ældre.

Skolens gymnastiksal anvendes allerede i dag til Bjergby SGI & U gymnastikprogram, med flere hold, hver med over 40 aktive børn.

 

1. delmål for projektet er en modernisering af skolens fællesrum, således at denne kan anvendes både til skolens undervisning og samtidig åbne op for andre aktiviteter udenfor skoletiden.

2. delmål er at udvide/ombygge det eksisterende køkken, således at dette kan anvendes til cafeudsalg, og evt. også madklub.

Hovedmålet er:

 • At skabe et mødested centralt i byen, hvor alle alders- og interessegrupper hyppigt kan mødes, således at Bjergby bliver en attraktiv, kulturel og levende by.

Derudover er formålet også:

 • At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i området
 • At styrke sociale, kulturelle initiativer rettet mod de ældre i området
 • At skabe nye rammer for et udbud af aktiviteter, der er tilpasset de krav, som nuværende og kommende brugere stiller
 • At udvikle og forankre værdier som identitet, tilhørsforhold, velfærd, trivsel og lokalt fællesskab i området
 • At styrke de lokale kulturaktiviteter
 • At give bedre rammer for de unge, således at de føler sig som en integreret del af landsbyen.
 • At fastholde og skabe aktiviteter for børn i hverdagen
 • At tage del i ansvaret for områdets udvikling
 • At styrke bosætningen i byen
 • At styrke integrationen af nye borgere – såvel danskere som nydanskere
 • At etablere nye samarbejdsformer foreningerne indbyrdes

Med ovenstående ønsker vi, at skolen bliver et naturligt samlingspunkt for familier, borgere i området også udenfor skoletiden. Vi ønsker at udvide de sociale aktiviteter i området.

Tidligere projekt med udbygning af friluftsaktiviteterne, har vist at sammenholdet i byen styrkes, og at der er meget stor opbakning med masser af frivillig arbejdskraft.

Projektets relevans:

Der lægges vægt på at give nogle aktivitetstilbud til brugere, der ikke ønsker at deltage i faste planlagte aktiviteter, herunder de unge der ikke er en del af det etablerede forenings-/idrætsliv i området.

Derudover er vigtigt at opretholde et nærvær og socialt sammenhold, som netop bosætningen i landsbyerne skal opretholde sit eksistensgrundlag på.

Med åbningen af skolen udenfor skoletiden, vil hver dag kunne åbnes op for mulige aktiviteter efter skoletid for børn, unge, familier og ældre.

Målgrupper:

Målgrupperne for projektet er borgerne i Bjergby og omegn. Projektet kan være med til at skabe rammerne for identitet, tilhørsforhold, trivsel, velfærd og lokalt fællesskab, samt være med til at fastholde, udvikle og fremme bosætningsmiljøet i landdistriktsområdet i en sådan grad, at det gøres attraktivt for de nuværende borgere at blive boende og for andre at flytte til området.

Projektets aktiviteter:

En stor del af aktiviteterne vil blive foretaget af lokale frivillig arbejdskraft fra foreningerne, forældregruppen, ældregruppen mv.

Derudover arbejdes der med følgende aktiviteter:

 • Oprettelse af et LANDS-HOLD, en børs for byttehandel/ en yde-nyde konto, der bygger på de ønsker og interesser, de unge har – samt hvordan de kan være med til at få andre ting til at ske. Fokus er de unge – her de 14- til 17-årige – i lokalområdet. LANDS-HOLDET skal danne et interessebaseret fællesskab mellem alle aldersgrupper i Bjergby. De unge får hermed en oplevelse af, at de har værdi i samfundet. LANDS-HOLDET skal rumme både de unge der tænder på etablerede rammer for aktiviteter og fællesskabet – og de unge der er kendetegnet af zapperkultur og foreningsløshed.
 • Udvidelse af allerede oprettet ungdomsklub under Bjergby SGI&U med flere kulturelle arrangementer.
 • Oprettelse af en omsorgsklub for ældre med forskellige arrangementer for de ældre i området.
 • Oprettelse af ugentlige cafeaftner, hvor borgerne kan mødes og kulturelle tilbud kan arrangeres.

Effekten af projektet:

Med et socialt samlingspunkt, skal det blive attraktivt at bo eller bosætte sig i Bjergby, dette gælder for aldersgrupper. At skabe den sociale kontakt, der er nødvendig i landsbyen, hvor købmandsbutikken er lukket.

Evaluering:

Udbuddet af aktiviteterne vil løbende blive evalueret. Repræsentanter fra alle foreningerne i Bjergby deltager i diverse evalueringsmøder.

Tidsplan:

Fra det øjeblik 1. delmål er opfyldt, vil aktiviteterne kunne udbydes.

Investeringsbudget, 1. delmål:

Montering af Wicander Hydrocork
inkl. demontering af nålefilt, 200 m2
kr.  80.000,-

Inventar (borde og stole)
kr.  20.000,-

Materiale til opbygning af hyggehjørne
kr.  15.000,-

Afskærmning af PC-område
kr.  10.000,-

Frivillig arbejdskraft
kr.  15.000,-

I alt    kr.  140.000,-

Barometeret

 
Mål: 125.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status pr. 15/8 2017: 35.000
 
 
 
 
 
 
BJERGBY FRISKOLE
Friskolevej 13
Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 97 74 05 88
Konto: 9133 - 0002028652